Tatrzański Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy.

Niezwykle wartości krajobrazowe i przyrodnicze Tatr sprawiły, że już w w. XIX rozpoczęto zabiegi o ustawowe wzięcie ich w ochronę. Pierwszym realnym osiągnięciem na tym polu było doprowadzenie w latach 1868—69 do ustawy sejmowej „względem zakazu łapania, wytępiania i sprzedawania zwierząt alpejskich właściwych Tatrom, świstaka i dzikich kóz”. W latach 1888—89 istniało Towarzystwo Ochrony Tatr Polskich, zawiązane w celu wykupienia „Tatr Zakopiańskich” z rąk Niemców. W r. 1912 w łonie TT powstała Sekcja Ochrony Tatr. Polsko-czechosłowacki projekt organizacji Tatrzańskiego Parku Narodowego opracowano w r. 1925, w szczegółach rozwinęła go ze strony polskiej specjalna komisja w latach 1936—37. Materialną podstawę dało zakupienie przez Skarb Państwa tatrzańskich części dóbr Murzasichle-Poronin (1932) oraz Zakopane (1933). W r. 1939 — i datę tę należałoby uważać za początek TPN — utworzono zarządzeniem Ministerstwa Rolnictwa „Park Przyrody, w Tatrach”, obejmujący ok. 8000 ha obszarów należących do Lasów Państwowych. Do idei parku wrócono ponownie po wojnie. Władze polskie utworzyły w r. 1947 jednostkę administracyjną Lasów Państwowych pn. „Tatrzański Park Narodowy”, w r. 1948 (z dniem 1 1 1949 r.) został powołany do życia słowacki Tatran-sky narodny park (TANAP), nie obejmujący niestety większej części Tatr Zachodnich. W parę lat później — 30 X 1954 r. — wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów tworzące polski Tatrzański Park Narodowy o obszarze 22 073 ha (w-tym lasów państwowych 11 587 ha). Ogłoszony w Dzienniku Ustaw PRL, akt ten zawiera m. in. postanowienia regulujące sprawy ruchu turystycznego w obrębie Tatr:

§ 3.1. Na obszarze Parku (…) działalność człowieka oraz wszelkie czynności gospodarcze, ich charakter, zakres i sposób przeprowadzania muszą być ściśle dostosowane do potrzeb ochrony przyrody i być zgodne z jej celami.

§ 11.1. Na obszarze Parku (…) zakazane jest:

1)    zanieczyszczanie terenu,

2)    polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,

3)    niszczenie i uszkadzanie drzew oraz niszczenie innych roślin,

4)    zanieczyszczanie wody,

6) niszczenie gleby, uszkadzanie i wydobywanie skał

i minerałów,

8)    niszczenie jaskiń, niszczenie, przenoszenie lub wywożenie znajdujących się w nich szczątków zwierzęcych i minerałów oraz wydobywanie namulisk jaskiń,

9)    zakłócanie ciszy oraz wzniecanie ognia, poza przypadkami, kiedy konieczne to jest w związku z akcją ratowniczą lub wymaga tego bezpieczeństwo życia ludzkiego,

15) obozowanie poza miejscami wyznaczonymi przez dyrektora Parku,

17) używanie pojazdów mechanicznych i konnych poza drogami wyznaczonymi przez dyrektora Parku (…).

§ 15. Ekspedycje ratownicze posiadają pełną swobodę poruszania się i obozowania na obszarze Parku.

§ 16. Ruch turystyczny i narciarski na obszarze Parku może odbywać się tylko na drogach i ścieżkach dopuszczonych do tego ruchu i wg zasad ustalonych przez dyrektora Parku po rozpatrzeniu wniosków organizacji turystycznych i sportowych (…).

§ 21. Upoważniony personel Parku ma prawo do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatów karnych na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 15 grudnia 1951 r. (…).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.